Lainsäädäntö

Taustaa

Yksityisiä tuvallisuusalan toimijoita koskeva keskeisin lainsäädäntö löytyy laista yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015). Kyseisen lainsäädännön pääpiirteiden tunteminen on hyödyksi kaikille alalla toimiville asemasta riippumatta, mutta erityisesti niille, jotka harkitseva liiketoiminnan aloittamista turvallisuusalalla.

Olen pyrkinyt kokoamaan tälle sivustolle tiivistelmän lain keskeisestä sisällöstä. Yhteenvedostani puuttuu auttamatta joitain tärkeitäkin lain yksityiskohtia, joten suosittelenkin sinua varmistamaan itsellesi tärkeän pykälän sisällön varsinaisesta lakitekstistä ennen merkittävien päätösten tekemistä. Koko lakitekstin löydät helpoiten Finlexistä.

Lain rakenne

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista jakautuu yhteentoista lukuun, joita olen käsitellyt tarkemmin myöhemmissä kappaleissa.

 1. Yleiset säännökset
 2. Vartioimisliiketoiminta
 3. Järjestyksenvalvojatoiminta
 4. Voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajat
 5. Turvasuojaustoiminta
 6. Turvallisuusalan elinkeinolupa
 7. Yksityisten turvallisuuspalveluiden valvonta
 8. Turvallisuusalan neuvottelukunta
 9. Rangaistussäännökset
 10. Erinäiset säännökset
 11. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Luku 1: Yleiset säännökset

Lain ensimmäinen luku on suhteellisen lyhyt. Se sisältää vain kaksi pykälää, joista ensimmäinen kuvaa lain tavoitteen ja soveltamisalan ja jälkimmäinen pitää sisällään lain keskeiset määritelmät.

Lakia sovelletaan yksityisiin turvallisuuspalveluihin, joita ovat vartioimisliiketoiminta, järjestyksenvalvontatoiminta sekä turvasuojaaminen. Lain pääasiallisena tavoitteena on yksityisten turvallisuuspalveluiden laadun ja luotettavuuden turvaaminen.

Määritelmät pitävät sisällään seuraavat termit: Vartioimisliiketoiminta, vartioimistehtävä, myymälätarkkailu, henkivartijatehtävä, arvonkuljetustehtävä, vartija, vartioimisalue, vartioimiskohde, teleskooppipatukka, järjestyksenvalvojatoiminta, järjestyksenvalvoja, järjestyksenvalvojan toimialue, turvasuojaustehtävä, hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustehtävä, turvasuojaustoiminta, turvasuojaaja, turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija, vastaava hoitaja, toimipaikka ja päätoimipaikka. Näiden termien tarkempaan sisältöön palataan myöhemmin. Voit myös itse tarkastaa yksittäisen termin tarkan määritelmän Finlexistä.

Olen lisännyt alle keskustelun kannalta muutaman keskeisimmän termin määritelmät:

 • Vartija = Henkilö, joka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa suorittaa vartioimistehtävää
 • Vartioimistehtävä = Omaisuuden vartioimista, henkilön koskemattomuuden suojaamista sekä vartioimiskohteeseen tai toimeksiantajaan kohdistuneen rikoksen paljastamista samoin kuin niiden tehtävien valvomista
 • Järjestyksenvalvoja = Henkilö, jonka tehtävänä on turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa tai muutoin suorittaa järjestyksenvalvontatehtäviä
 • Järjestyksenvalvontatehtävä = Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä rikosten ja onnettomuuksien estämistä järjestyksenvalvojan toimialueella
 • Turvallisuusalan elinkeinoluvan toimialan haltija = Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on voimassa oleva lupa laissa luvanvaraiseksi säädetyn toiminnan harjoittamiseen

Jo määritelmistä käy ilmi, että liiketoiminnan harjoittaminen turvallisuusalalla edellyttää erillistä toimilupaa. Lisäksi yksittäiset vartijat ja järjestyksenvalvojat toimivat lähtökohtaisesti aina tällaisen toimiluvan haltijan palveluksessa. Määrtelmistä käy lisäksi ilmi, että toimiluvan voi saada oikeushenkilön lisäksi myös luonnollinen henkilö. Tämä tarkoittaa sitä, että myös yksityishenkilö voi saada luvan harjoittaa itsenäistä turvallisuusalan toimintaa (esim. toiminimen kautta), eikä taustalle aina tarvita minkäänlaista yritystä.

Luku 2: Vartioimisliiketoiminta

Tulossa.

Luku 3: Järjestyksenvalvojatoiminta

Tulossa.

Luku 4: Voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajat

Tulossa.

Luku 5: Turvasuojaustiminta

Tulossa.

Luku 6: Turvallisuusalan elinkeinolupa

Tulossa.

Luku 7: Yksityisten turvallisuuspalveluiden valvonta

Tulossa.

Luku 8: Turvallisuusalan neuvottelukunta

Tulossa.

Luku 9: Rangaistussäännökset

Tulossa.

Luku 10: Erinäiset säännökset

Tulossa.

Luku 11: Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Luvussa todetaan lain tulevan voimaan 1.1.2017. Lisäksi käsitellään erilaisia siirtymäsäännöksiä, joita en näe tässä yhteydessä erittelemisen arvoisiksi.

Vartiointialan työehtosopimus

Lainsäädännön lisäksi turvallisuusalan työntekijöiden työtehtäviä sääntelee Vartiointialan työehtosopimus.