Kirjallisuutta

TurvakirjallisuusTälle sivulle olen koonnut erilaisia resursseja tiedonjanoisille turvallisuusalan ammattilaisille tai sellaisiksi pyrkiville. Otan mielläni vastaan vinkkejä muista alan ammattilaisia mahdollisesti kiinnostavista tuotteista.

Kirjallisuus

Olen pyrkinyt listaamaan alle alan ammattilaisia kiinnostavaa kirjallisuutta. En ole toistaiseksi perehtynyt kaikkiin alla lueteltuihin kirjoihin, joten en uskalla vielä niitä suositella. Jokainen tutustukoon tuotantoon omalla vastuullaan. Osa linkeistä on affiliate-linkkejä, joten saan komission mikäli ostatte kirjan linkin kautta. Itse ette joudu maksamaan kirjasta penniäkään normaalia enempää.

Oman kokemukseni perusteella monipuolisimmin turvallisuusalaan liittyvistä aiheista on kirjoittanut HTM Jyri Paasonen, joka on turvallisuusalan lainsäädännön asiantuntija, tutkija sekä kouluttaja. Olen pyrkinyt etsimään avoimin mielin erilaista turvallisuusalaa käsittelevää kotimaista kirjallisuutta ja lähes poikkeuksetta löytämäni kirjat ovat Paasosen käsialaa. Itselläni ei kuitenkaan ole minkäänlaisia yhteyksiä mieheen.

Turvallisuusalan perusoppikirja – Jyri Paasonen, Vesa Ellonen – 2017 (Adlibris)

   • Kirjassa käsitellään turvallisuusalan rakennetta ja ammatteja. Kirjan tarkoituksena on auttaa lukijaa hahmottamaan turvallisuuden eri alueita ja niiden välisiä riippuvuussuhteita.Kirja soveltuu oppikirjaksi erityisesti turvallisuusalan perustutkintoon, mutta sitä voidaan hyödyntää myös vartijan ammattitutkinnon, turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon ja turvallisuusalan ammattikorkeakouluopinnoissa.

Yksityisen turvallisuusalan sääntely: Rikosoikeudellinen vastuu ja toimivalta – Jyri Paasonen – 2008 (Adlibris)

   • Kirjassa käsitellään yksityisen turvallisuusalan toimijoita, jotka voivat erityissäännösten nojalla käyttää julkista valtaa. Kirjassa kartoitetaan yksityistä turvallisuusalaa ja siihen liittyviä toimivaltuuksia koskevaa voimassa olevaa sääntelyä ja sen sisältöä. Kirjassa selvitetään myös julkisen vallan käyttämisen merkitystä yksityisellä turvallisuusalalla, koska julkisen vallan käyttäminen on perinteisesti liitetty viranomaistoimintaan. Yksityisen turvallisuusalan roolin kasvaminen on hämärtänyt julkisen ja yksityisen sektorin välistä rajaa entisestään, joten kirjassa pyritään selvittämään tätä rajanvetoa. Julkisen vallan käyttämisellä voidaan puuttua rajoittavasti perusoikeuksiin, joten kirjassa tarkastellaan myös näiden perusoikeuksien merkitystä ja yksityisen turvallisuusalan rikosoikeudellista vastuuta. Tässä teoksessa yksityisen turvallisuusalan hajanainen sääntely on ensimmäistä kertaa koottuna yhdeksi ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Kirja on tarkoitettu erityisesti yksityisen turvallisuusalan toimijoille, jotka joutuvat työtehtävissään olemaan selvillä sääntelyyn liittyvistä kysymyksistä. Kirja soveltuu hyvin myös turvallisuusalan opiskelijoille. Kirja toimii niin ikään hyvänä tiedonlähteenä ja kokonaiskuvan antajana niille viranomaisille, jotka joutuvat työtehtäviensä vuoksi olemaan selvillä yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisen välisestä rajanvedosta ja sääntelystä.

Vartijan korttikoulutukset – Jyri Paasonen, Paavo Hänninen – 2011 (Adlibris)

   • Vartijan ammattitutkinto on yksi suosituimmista ammattitutkinnoista. Vartijakortin edellytyksenä on tutkinnon osien vartijan työn perusteet ja vartijan peruskurssi suorittaminen.Vartijan korttikoulutukset sisältää oppimateriaalin näihin tutkinnon osiin. Tässä uudistetussa laitoksessa on otettu huomioon ensimmäisen painoksen jälkeen voimaan tulleet lainsäädännön uudistukset. Se sisältää lisäksi tehtäviä, joiden avulla voi kerrata oppimaansa ja valmistautua tutkintotilaisuuksiin.Kirja on tarkoitettu erityisesti vartijan koulutuksiin, mutta se soveltuu myös muuhun turvallisuusalan opetukseen.Jyri Paasonen toimii turvallisuusalan yliopettajana Laurea-ammattikorkeakoulussa. Paavo Hänninen toimii turvallisuusasiantuntijana Turun aikuiskoulutuskeskuksessa. Kirjoittajilla on laaja kokemus turvallisuusalalta.

Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö käytännössä – Jyri Paasonen, Vesa Ellonen – 2017 (Booky)

   • Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki uudistui 1.1.2017. Lakiuudistuksen myötä kaikki yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö keskitettiin yhteen lakiin. Laki käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat säännökset. Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö käytännössä on perusteos, joka kuvaa alan sääntelyn perusteellisesti ja jossa on myös runsaasti viittauksia oikeuskäytäntöön. Teos on kirjoitettu erityisesti käytännön tilanteita varten, ja se antaa vastauksia lukuisiin lain asettamiin vaatimuksiin ja tulkintatilanteisiin. Teos on välttämätön työväline kaikille alalla toimiville ja lainkäyttäjille, ja se soveltuu myös opiskelijoille.

Palvelut yksityisellä turvallisuusalalla – Jyri Paasonen – 2008 (Adlibris)

   • Oppikirjassa käsitellään asiakaspalvelua osana yksityisen turvallisuusalan toimintaa. Oppikirjan tehtävä on kaksijakoinen. Ensinnäkin sen tavoitteena on auttaa hahmottamaan yksityisen turvallisuusalan palveluita ja niiden ominaispiirteitä. Oppikirjan toisena keskeisenä tavoitteena on selvittää asiakaspalvelun merkitystä ja toisaalta olla kehittämässä palvelukulttuuria yksityiselle turvallisuusalalle.Oppikirja on tarkoitettu erityisesti yksityisen turvallisuusalan opiskelijoille, joten siinä on huomioitu Opetushallituksen toimialaan kuuluvien tutkintojen perusteita. Oppikirja soveltuu myös alan toimijoille. He voivat oppikirjan avulla tarkastella kriittisesti omia vahvuuksiaan ja tunnistaa kehittämistä vaativia asioita.

Yksityisen turvallisuusalan valvonta – Tarja Hautamäki – 2016 (Booky)

   • Kyseessä on Tarja Hautamäen väitöskirja, jossa tutkitaan perusoikeuksien toteutumisen valvontaa yksityisellä turvallisuusalalla.

Ammattina turvallisuus – Sami Tikkanen, Lasse Aapio, Anssi Kaarnalehto – 2017 (Adlibris)

   • Kirjassa käsitellään turvallisuusalan rakennetta ja ammatteja. Kirjan tarkoituksena on auttaa lukijaa hahmottamaan turvallisuuden eri alueita ja niiden välisiä riippuvuussuhteita.Kirja soveltuu oppikirjaksi erityisesti turvallisuusalan perustutkintoon, mutta sitä voidaan hyödyntää myös vartijan ammattitutkinnon, turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon ja turvallisuusalan ammattikorkeakouluopinnoissa.

Yritysturvallisuus käytännössä – Juha Leppänen – 2006 (Adlibris)

   • Turvallisuusjohtaminen ei ole pelkästään yksittäisten riskien ennaltaehkäisyä, vaan kokonaisuuden hallintaa, jonka avulla varmistetaan yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttaminen.Yritysturvallisuus käytännössä teos on turvallisuusjohtamisen käsikirja, joka kertoo kaiken olennaisen yritysten ja organisaatioiden turvallisuusjohtamisesta. Kirja esittelee turvallisuusjohtamisen portfolio työkalun, jonka avulla yritysturvallisuuden osa-alueet voidaan tunnistaa, hallita ja sovittaa yhteen niin, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.Kirja mm. kertoo, kuinka- laaditaan riskikartta ja suunnitellaan riskienhallintakeinot yritykselle- varmistetaan yrityksen ydin- ja tukiprosessien tekniset ja toiminnalliset turvallisuusjärjestelyt- vastataan asiakkaiden, alihankkijoiden ja kumppanuusverkoston turvallisuustarpeisiin ja vaatimuksiin- turvallisuusasiat yhdistetään yrityksen strategiaan. Teoksen kirjoittaja Juha Leppänen on yritysturvallisuuden asiantuntija. Hän on turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan erikoistuneen ArgoSec Consulting Group Oy:n toimitusjohtaja, Senior Security Adviser ja partneri. Hän on konsultoinut satoja organisaatioita turvallisuudesta ja riskienhallinnasta yli 15 vuoden ajan.

Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikön käsikirja – Jyri Paasonen, Mikko Poutala, Paavo Hänninen – 2018 (Adlibris)

   • Organisaatioiden turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta vaativat selvät lähtökohdat, joiden pohjalta tulee luoda politiikka, arvioida toimintaan kohdistuvat riskit ja varmistaa henkilöstön riittävä osaaminen sekä sitoutuminen turvalliseen toimintaan.Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikön käsikirja kertoo, kuinka turvallisuus ja riskienhallinta otetaan osaksi organisaatioiden strategiaa ja prosesseja. Lisäksi kirjassa käydään systemaattisesti läpi riskienhallinnan vaiheet ja turvallisuustoimintaa ohjaavat lakisääteiset velvoitteet.Kirja on tarkoitettu kaikille turvallisuusasioiden ja riskienhallinnan parissa työskenteleville sekä julkisella että yksityisellä sektorilla sekä turvallisuusalan opiskelijoille.

Yleisötilaisuuksien turvallisuus – Jyri Paasonen – 2013 (Adlibris)

   • Erilaisten yleisötilaisuuksien turvallisuus on viime vuosien aikana herättänyt runsaasti keskustelua. Olipa kyse urheilutapahtumista, rockfestivaaleista tai pienimuotoisemmista tilaisuuksista, niiden järjestäjät joutuvat panostamaan turvallisuuteen aikaisempaa enemmän. Myös lainsäädäntö velvoittaa tapahtumajärjestäjät turvallisuuden hallintaan. Yleisötilaisuuksien turvallisuus kertoo, kuinka turvallinen yleisötilaisuus suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä. Kirjassa käydään myös systemaattisesti läpi yleisötilaisuuden järjestämistä koskevat lakisääteiset velvoitteet. Kirja on hyödyllinen käsikirja kaikille yleisötilaisuuksien järjestäjille ja tilaisuuksien turvallisuudesta käytännössä vastaaville.

Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen – Jyri Paasonen – 2012 (Adlibris)

   • Oppilaitosten turvallisuus koskettaa suurta määrää ihmisiä päivittäin. Viime vuosina aiheesta käydyissä keskusteluissa suuren painoarvon ovat saaneet yksittäistapaukset, erityisesti koulusurmat ja niihin johtaneet tapahtumaketjut. Koska yksittäiset oppilaitokset ovat usein hallinnollisesti osa laajempaa kokonaisuutta, haasteita turvallisuusjohtamiselle aiheuttaa koordinoinnin ja asiantuntemuksen jakautuminen eri tahoille. Keskeinen ongelma oppilaitoksissa onkin, että turvallisuutta ei tarkastella kokonaisvaltaisesti ja että turvallisuustoimien toteutuksessa, resursoinnissa ja valvonnassa on puutteita. Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen tarkastelee oppilaitosten turvallisuutta ja riskienhallintaa tutkimustiedon ja käytännön kokemuksen pohjalta oppilaitoksen johtamisen näkökulmasta. Kirjassa on tarkasteltu systemaattisesti myös oppilaitosten turvallisuuteen liittyvää oikeudellista sääntelyä ja vastuukysymyksiä. Kirja tarjoaa konkreettiset työkalut oppilaitosten turvallisuusjohtamiseen ja esittelee oppilaitoksille kehitetyn riskienhallintamallin.

Hiljainen hälytys: Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinnan tila vuosina 2012-2014 – Juhani Kivelä – 2016 (Adlibris)

   • Turvallisuusympäristömme on vuosina 2012 – 2014 ratkaisevasti muuttunut ja häiriötilanteiden hallinnasta on muodostunut aiempaa tärkeämpi kokonaisturvallisuuden osa-alue. Vuoden 2012 virallisten linjausten mukaan Suomen varautumisjärjestelyt olivat häiriötilanteiden hallinnan kannalta toimivia eivätkä kaivanneet uudistuksia. Tutkimuksessa analysoitiin häiriötilantein hallinnan tilaa käytännön turvallisuustoimijoiden näkökulmasta haastattelemalla 130 maan eri osien ja keskushallinnon turvallisuustoimijaa. Analyysin perusteella näytti siltä, että häiriötilanteiden hallinta oli tutkimusajankohtana vielä jäsentymätön eikä hallinnan tila vastannut kokonaisturvallisuuden vaatimuksia. Tutkimuksen mukaan sisäisen turvallisuuden hallinnan strategista ajattelua on tarve uudistaa ja säädöksiä sekä rakenteita korjata. Häiriötilanteiden hallinnan kannalta tutkimuksessa korostuu turvallisuustoimijoiden yhteistoimintakoulutuksen puute. Käytännön ehdotuksena tutkija esittää alueellisen maanpuolustuskoulutuksen uudistamista tasapainoiseksi kokonaisturvallisuuskoulutukseksi.

Poliisilaki – Klaus Helminen, Matti Kuusimäki, Satu Rantaeskola – 2012 (Adlibris)

   •  Teos on lain yleistajuinen kommentaari, jossa nykyisin tärkeänä pidettävät perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat sekä julkisuuskysymykset saavat erityisen huomion. Kirjassa selostetaan poliisin nykyinen organisaatio kansainvälisine yhteyksineen, poliisille kuuluvat tehtävät ja toimintamuodot, poliisin yleisen toimivallan muotoutuminen ja sen rajoitukset. Kirjassa pidetään silmällä kautta linjan poliisin tärkeimpien sidosryhmien eli yhtäältä tullin, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien sekä toisaalta syyttäjälaitoksen näkökulmaa ja erityisesti näitä organisaatioita koskevia rinnakkaissäännöksiä.

Lehdet

Tällä hetkellä ainoa suomenkielinen laadukas turvallisuusalan julkaisu on Turvallisuus & Riskienhallinta. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja sen hinta on 71,00€/vuosi. Uusille tilaajille ensimmäinen vuosi tarjotaan hintaan 35,50€.

Kyseessä on rautainen ammattilehti, joka käsittelee muun muassa seuraavia aihealueita:

 • Turvallisuustekniikka, kuten videovalvonta, rikosilmoitinjärjestelmät, kulunvalvonta ja -hallinta, paloilmoitinjärjestelmät ja lukitustekniikat
 • Tieto- ja kyberturvallisuuden ratkaisut
 • Tietosuoja
 • Turvallisuuspalvelut, kuten vartiointi, hälytys- ja palvelukeskustoiminta, yleisötapahtumien järjestäminen, etävalvonta ja etähuolto
 • Palo- ja pelastusturvallisuus, riskienhallinta, turvallisuusjohtaminen, kriisinhallinta, ympäristöturvallisuus, työsuojelu ja työturvallisuus
 • Turvallisuuskoulutus ja turvallisuustutkimus