Työmarkkinat

Yleistä alasta

Vartioiminen on ammattimaista turvallisuuspalvelua, jonka tavoitteena on asiakkaan omaisuuden tai henkilön koskemattomuuden suojaaminen. Turvapalvelujen kysyntä on kasvanut voimakkaasti johtuen turvattomuuden tunteen lisääntymisestä sekä kohonneen elintason tuomasta halusta suojautua oma-aloitteisesti oikeudetonta hyökkäystä vastaan yhteiskunnan tarjoamaa turvaa laajemmin. Alan yritystoiminta on luvanvaraista ja tarkoin laissa säädeltyä.

Vartiointipalveluilla turvataan asiakkaan omaisuus tai henkilön koskemattomuus. Työ voi kohdistua myös järjestyksenvalvontaan. Tarkoituksena on ehkäistä ennalta vahinkojen syntyminen, esimerkiksi ilkivallat, murrot, varkaudet ja erilaiset järjestyshäiriöt.

Turvallisuuspalvelujen ostajat pyrkivät vähentämään vahinkoriskejä antamalla turvallisuusvalvontaan liittyviä tehtäviä vartioimisliikkeiden vastuulle. Rikoksia torjuvat toimet, joihin kuuluvat esimerkiksi vartijoiden suorittama kulunvalvonta ja tarkastuskierrokset kohteissa sekä kohteiden suojaus- ja valvontajärjestelmät.

Tekniikka liittyy olennaisena osana turvallisuuspalveluihin. Valvontakohteen rakenteellisella turvallisuudella ja suojauksella tarkoitetaan aitoja, portteja, palo-ovia, valaistusta ja lukitusta. Turvallisuustekniikkaa ovat myös automaattiset kulunvalvonta-, videovalvonta- ja rikosilmoitinlaitteet, joiden pääasiallisena tarkoituksena on rikoksen tai muun oikeudettoman loukkaamisen ilmaiseminen.

Rikoksia torjuvat myös sellaiset toimet, jotka vaikuttavat rikoksen kustannuksiin ja hyötyihin. Esimerkiksi omaisuuden merkitseminen ja valvonta ennaltaehkäisevät rikoksia vähentämällä rikostilaisuuksia sekä vaikuttamalla rikoksen toteuttamisen kannattavuuteen.

Vartiointiliikkeiden asiakkaita ovat erilaiset teollisuus- ja tuotantoyritykset, kaupan ja muiden palvelualojen yritykset, julkiset laitokset ja virastot sekä yksityistaloudet. Asiakkaina voi olla myös erittäin korkean turvallisuustason kohteita kuten voimaloita, lähetystöjä, pankkeja, maksuautomaattiyrityksiä ja lentoasemia.

Työtehtävät

Vartiointialan ammattilaisten työn tavoitteena on ennaltaehkäistä asiakkaan turvallisuusriskejä, kuten esimerkiksi omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja ja rikoksia. Vartijoita toimii erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi asiakkaiden omaisuuden suojaamisessa ja kulunvalvonnassa. He hoitavat myös erilaisia palvelutehtäviä.

Vartijat tekevät turvatarkastuksia, joissa henkilöitä tai tavaroita tarkastetaan esimerkiksi läpivalaisulaittein ja metallinilmaisimin. Turvatarkastajia toimii lentoasemilla, satamissa ja tuomioistuimissa. Arvokuljettajat kuljettavat asiakkaiden arvotavaroita ja käteistä rahaa sekä vastaavat pankkiautomaattien hoidosta. Järjestyksenvalvojia toimii esimerkiksi laivoilla, ravintoloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä poliisin tukena kauppakeskuksissa, julkisen liikenteen kulkuneuvoissa ja niiden asemapaikoilla. Turvasuojaajat suunnittelevat, asentavat ja korjaavat rakenteellisia suojauksia tai sähköisiä valvontajärjestelmiä. Tehtäviin kuuluu myös turvallisuusjärjestelyjen suunnittelua.

Turvallisuusalalla työskennellään myös suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtävissä sekä koulutuksen, konsultoinnin, markkinoinnin ja tekniikan tehtävissä.

Työtehtävissä tarvitaan oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja, asiakaspalvelutaitoja ja kielitaitoa. Työ edellyttää vastuuntuntoisuutta, luotettavuutta ja kykyä toimia ristiriitatilanteissa. Teknisten välineiden ja laitteiden sekä tietotekniikan käyttötaito ovat tarpeen. Hyvä fyysinen ja henkinen kunto ovat eduksi.

Toimintamuodot

Piirivartiointi

Piirivartioinnissa vartiointiliike tekee tarkastuskierroksia asiakkaiden kohteissa useimmiten yöaikaan. Vartija tarkastaa esimerkiksi ikkunoiden, ovien ja porttien lukitukset sekä tekee muuta valvontaa liittyen esimerkiksi tiloissa tai alueella havaittuihin henkilöihin, paloturvallisuuteen sekä laitteiden kytkentöihin. Kohteita ovat esimerkiksi kiinteistöt ja työmaat.

Aluevartiointi

Aluevartiointi on perinteisesti teollisuusalueiden ja vastaavien jatkuvaa kiertävää vartiointia. Nykyisin aluevartioinniksi kutsutaan myös kauppakeskuksien tai liikealueiden yritysten yhteistä vartiointijärjestelmää, jonka tarkoituksena on ehkäistä mm. näpistelyjä ja ilkivaltaa. Kyseisissä liikkeissä kiertää jatkuvassa hälytysvalmiudessa oleva vartija.

Paikallisvartiointi

Paikallisvartioinnin tavoitteena on varmistaa tuotantotilojen ja isojen toimistokokonaisuuksien häiriötön toiminta. Tällöin vartijat toimivat asiakkaan tiloissa ja työskentelevät usein valvomossa, mistä he teknisin laittein valvovat koko kiinteistöä ja siellä liikkuvia henkilöitä.

Myymäläturva

Toimipukuinen vahtimestari myymälässä lisää sekä asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuuden tunnetta ennaltaehkäisemällä häiriötilanteita. Siviiliasuiset etsivät estävät ja vähentävät varkaushävikkiä. Lisäksi vartiointialan ammattilaiset voivat suorittaa kaupassa erikoistarkkailua esimerkiksi koeostoin.

Aulapalvelut

Yrityksen tai viraston vastaanottopisteessä tapahtuvan palvelun tarkoituksena on tuoda turvallisuutta kulunvalvonnan keinoin, kun ehkäistään asiattomien henkilöiden pääsy tiloihin. Tehtäväalueisiin kuuluu myös vieraiden vastaanottoa ja opastamista sekä esimerkiksi ovien avaamista ja sulkemista, videovalvontaa, postin käsittelyä ja puhelinvaihteen hoitoa.

Arvokuljetus

Arvokuljetustoiminta tarkoittaa rahan, arvopapereiden, jalometallien tai muiden erityisen arvokkaiden esineiden käsittelyä, suojaamista ja kuljettamista.

Hälytyskeskustoiminta

Vartioimisliikkeiden harjoittamalla hälytyskeskustoiminnalla tarkoitetaan teknisten ilmaisimien antamien hälytysten vastaanottamista ja niiden edelleen välitystä. Vartioimisliikkeet tuottavat laajasti myös sellaisia palveluita, jotka eivät ole sidoksissa rikosturvallisuuteen. Tällaisia ovat mm. kylmälaitteisiin ja kiinteistöautomaatiojärjestelmiin liittyvät palvelut. Hälytyskeskusten toimintaan kuuluu myös erilaisia päivystyspalveluita.

Järjestyksenvalvonta

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on valvoa ja ennaltaehkäistä järjestyshäiriöitä tietyssä tilassa tai tilaisuudessa sekä opastaa ja suorittaa erilaisia yleisöpalvelutehtäviä.

Turvatarkastustoiminta

Turvatarkastustoiminnan tavoitteena on estää lentoliikennettä vaarantavia tekoja. Matkustajien sekä matkatavaran turvatarkastukset suoritetaan ilmailuviranomaisen määräysten sekä lain ja asetusten vaatimaa turvatasoa noudattaen. Tarkoituksena on varmistaa, ettei lentokoneeseen viedä sellaisia esineitä tai aineita, jotka voisivat aiheuttaa haittaa lentoliikenteelle. Turvatarkastuksia tehdään jonkin verran myös oikeuslaitoksissa sekä joissain tuotantolaitoksissa.

Henkilösuojelu

Henkilösuojelussa turvamies tai turvamiehet suojaavat asiakasta fyysiseltä tai muulta uhkalta. Asiakkaita ovat usein liike-elämän vaikuttajat ja julkisuuden henkilöt, mutta myös yksityishenkilöt voivat käyttää henkilösuojauspalveluja.

Alan toimijat

Alalla toimii lukuisia erilaisia toimijoita kuten turvallisuusalan yrityksiä, vartioimisliikkeita,  sekä julkishallinnon organisaatioita. Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen toimialalla toimii yhteensä noin 400 yritystä, joista noin 80 prosenttia työllistää alle viisi henkilöä.

Suomessa suurimpiin alan toimijoihin kuuluvat muun muassa: Securitas Oy, Loomis Suomi Oy, Avarn Security Oy (syntynyt G4S:n ja Turvatiimin fuusion kautta), SOL Turvallisuuspalvelut ja ISS Palvelut.

Työllisyys

Yksityinen turvallisuusala työllistää yhteensä yli 15 000 työntekijää turvallisuusalan yrityksissä. He työskentelevät esimerkiksi vartijoina, järjestyksenvalvojina, turvatarkastajina, turvallisuuskouluttajina ja turvalaiteasentajina.

Yksityinen turvallisuusala on kasvanut nopeasti viime vuosina, mikä on lisännyt alan työpaikkojen määrää. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuustoimintojen ulkoistaminen ja turvallisuustietoisuuden lisääntyminen sekä globalisoituminen.

Yksityisen turvallisuusalan työllisyystilanne on hyvä. Ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Työntekijöiden vaihtuvuus on melko suurta johtuen mm. siitä, että alalla työskentelee paljon nuoria aikuisia esimerkiksi opintojen ohessa.

Yksityisen turvallisuusalan odotetaan edelleen kasvavan ja työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa.

Alan tulevaisuudennäkymät

Aiemmin vartioimisliiketoiminta miellettiin ennen kaikkea teollisuutta tukevaksi toiminnaksi. Nykyään vartioimisliikkeitä työllistävät teollisuuden lisäksi entistä selvemmin myös esimerkiksi kuljetus- ja jakelualan, palvelualan sekä kaupan alan yritykset. Siten yhä merkittävämpi osa vartiointiyöstä tehdään päiväaikaan suurissa asiakaspalvelukeskittymissä.

Vartiointipalvelujen piiriin ovat tulleet myös yksityiskodit. Näille tarjotaan sekä hälyttimiä että yhä lisääntyvässä määrässä kokonaispalvelua, jossa tilanne varmistetaan päivystyksellä ja tarvittaessa vartijan paikalle tulolla. Hälytyskeskustoiminnan merkitys on ollut jatkuvassa kasvussa ja kasvanee myös jatkossa.

Arvokuljetustoiminta on eräs kasvavista alueista. Yritykset ovat aiempaa laajemmin ulkoistaneet rahankuljetuspalveluita tähän toimintaan erikoistuneille turvallisuusalan yrityksille ja näin vähentäneet omaan henkilöstöön kohdistuvien uhkien määrää. Tällaiset ulkoistetut arvokuljetuspalvelut ovat selvästi eriytymässä omaksi vartiointimuodokseen. Siihen liitetään entistä useammin myös rahanlaskenta- ja muuta käsittelypalvelua.

Vartioimisliiketoiminnasta onkin entistä selvemmin tullut osa palveluteollisuutta. Alalle on tyypillistä myös vartiointitoimintaan liittyvien oheispalveluiden kasvu. Turvallisuustehtävien lisäksi vartioimisliikkeiden hoidettavaksi annetaan usein myös erilaisia liikkeille soveltuvia palvelutehtäviä.

Yksityisten turvapalveluiden kysyntään vaikuttavat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, kansainvälistyminen sekä julkisiin turvallisuuspalveluihin kohdistuvat säästötoimet. Yksityisen turva-alan tarjonnan lisääntyminen näyttää tällä hetkellä myös tulevaisuuden suuntaukselta.

Myös teknologian kehittyminen tulee lisäämään alan volyymia sekä muuttamaan työn sisältöä ja työtehtävien vaativuutta. Vartiointikohteissa käytetään yhä enemmän erilaisia valvovia kameroita, monitoreja ym. turvalaitteita.

Työntekijöiden ammattitaitovaatimukset tietotekniikan käytössä kasvavat. Tekniikka vaikuttaa muutoinkin työn laatuun korvaamalla osan vartijan suorittamista konkreettisista tarkastuksista. Vastuu lisääntyy, koska tekniikka mahdollistaa yksittäisen vartijan valvovan yhä suurempia omaisuusmääriä.

Palkkaus

Tietoja alan palkkauksesta löydät täältä.


Muut käytetyt lähteet: ammattinetti.fi